Privacybeleid

Wanneer u deze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden.

 1. Algemene informatie

  1. Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

   1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

    Digital Charging Solutions GmbH


    Rosenstraße 18-19, 10178 Berlijn


    Duitsland


    E-mail: info@digitalchargingsolutions.com

   2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

    Digital Charging Solutions GmbH


    - Functionaris voor gegevensbescherming -


    Rosenstraße 18-19, 10178 Berlijn


    Duitsland


    E-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com

  2. Uw rechten

   U kunt uw rechten als betrokkene met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens te allen tijde doen gelden door contact met ons op te nemen via de in het begin vermelde contactgegevens (I.). Als betrokkene heeft u het recht:   • overeenkomstig art. 15 AVG om informatie op te vragen over uw gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klacht, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;

   • overeenkomstig art. 16 AVG om onverwijld de verbetering van onjuiste of de aanvulling van uw door ons opgeslagen gegevens te eisen;

   • overeenkomstig art. 17 AVG om de verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;

   • overeenkomstig art. 18 AVG om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking onrechtmatig is;

   • overeenkomstig art. 20 AVG om uw gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken ('gegevensportabiliteit');

   • overeenkomstig art. 21 AVG tegen de verwerking, mits de verwerking is gebaseerd op art. 6 para. 1 zin 1 lit. e) of lit. f) AVG. Als u bezwaar maakt tegen direct marketing, leg dan uit waarom u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken zoals wij hebben gedaan;

   • overeenkomstig art. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken in overeenstemming met artikel 7 (3) AVG. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen voortzetten;

   • overeenkomstig art. 77 AVG een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens in ons bedrijf, zoals de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de.

  3. Opslagduur

   Behoudens afwijkende bepalingen in dit privacybeleid verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens in eerste instantie voor de duur waarvoor het desbetreffende gebruiksdoel een overeenkomstige opslag vereist (zie hierboven over de afzonderlijke verwerkingsdoeleinden). Indien van toepassing, omvat dit ook de perioden van de totstandkoming van een contract (precontractuele rechtsverhouding) en de uitvoering van een contract. Op deze basis zullen persoonsgegevens regelmatig worden gewist in het kader van de nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen, tenzij hun tijdelijke verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:   • Voldoen aan wettelijke opslagverplichtingen, bv. voortvloeiend uit het Duitse Wetboek van Koophandel (§§ 238, 257 lid 4 HGB) en het Duitse Belastingwetboek (§ 147 lid 3, 4 AO). De daar genoemde termijnen voor opslag en documentatie lopen tot tien jaar.

   • Bewaring van bewijsmateriaal, rekening houdend met de verjaringstermijn. Volgens §§ 194 en volgende van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, waarbij de reguliere verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

  4. Geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering)

   De persoonsgegevens die van u worden verzameld, worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering).

  5. Verplichting om gegevens te verstrekken

   In principe bent u niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u dit echter niet doet, kunnen wij u geen onbeperkte toegang tot onze website verlenen of uw vragen aan ons beantwoorden.

 2. Doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

  1. Toegang tot onze website

   1. Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking

    Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens die uw browser verstuurt naar de webserver waarop de inhoud van de website wordt gehost, automatisch opgeslagen en mogelijk verwerkt in logbestanden. Dit zijn:    • Datum en tijd van toegang

    • IP-adres van het eindapparaat dat toegang heeft

    • Besturingssysteem van het eindapparaat dat toegang heeft

    • Website waartoe toegang wordt verkregen

    • De URL van waaruit het bestand is opgevraagd/de gewenste functie is gestart

    • De grootte van het verzonden datavolume en

    • De verzonden identifier en versie van de gebruikte webbrowser.


    Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van inhoud van onze website en voor het identificeren en traceren van ongeautoriseerde toegang tot de webserver en andere strafbare feiten. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is ons legitieme belang om de IT-beveiliging en de werking van onze website te waarborgen.

   2. Duur van gegevensopslag

    De gegevens worden uiterlijk 30 dagen na verzameling verwijderd.

   3. Recht van bezwaar

    De gegevensverwerking is absoluut noodzakelijk voor de beveiliging en werking van de website. De mogelijkheid van bezwaar is daarom alleen uitvoerbaar als u onze website niet bezoekt.

  2. Contactopname

   1. Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking

    Wanneer u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.


    De rechtsgrondslag voor het verwerken van de door u verstrekte gegevens is ons legitieme belang om te kunnen reageren op uw e-mail over de door u verstrekte gegevens, bijvoorbeeld door uw vraag te beantwoorden. In bepaalde gevallen wordt de verwerking ook uitgevoerd voor de uitvoering van het contract met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Afhankelijk van de aard van uw verzoek kan gegevensverwerking ook gebaseerd zijn op uw toestemming.

   2. Recht van bezwaar

    U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het bovenstaande adres.

   3. Herroepingsrecht

    Voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het bovenstaande adres. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

  3. Reclamecommunicatie en marktonderzoek

   1. Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking

    Als u hier vrijwillig toestemming voor hebt gegeven, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de reikwijdte beschreven in de respectieve toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden en/of marktonderzoek, en kunnen ze worden doorgegeven aan derden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw vrijwillig gegeven toestemming.

   2. Herroepingsrecht

    U heeft het recht de toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u zich afmelden in uw accountinstellingen of door te klikken op de afmeldlink in alle reclamegerelateerde e-mails. Om technische redenen kan de implementatie van uw herroeping tot 72 uur (werkdagen) duren. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

  4. Zorgen voor productkwaliteit, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten

   1. Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking

    Voor de kwaliteitsborging van Charge Now for Business en het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten, verwerken we de volgende persoonlijke gegevens van u:    • Gegevens van het voertuig (bv.: VIN)

    • Contractgegevens (bv. contract-ID) en

    • Gebruiksrecords van oplaadpunten met uw individuele oplaadbewerkingen (zogenaamde 'laadgegevensrecords') in geaggregeerde vorm.


    De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang om de kwaliteit van bestaande applicaties en diensten te waarborgen via onderzoek en productoptimalisatie, en om te reageren op de wensen van onze klanten met betrekking tot productontwikkeling.

   2. Recht van bezwaar

    U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het bovenstaande adres.

 3. Doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van diensten van derden

  1. Mixpaneel

   1. Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking

    Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst 'Mixpanel' van Mixpanell, Inc., One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, VS. Door Mixpanel op onze website te integreren, kunnen we het gedrag van gebruikers analyseren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Mixpanel-service is uw vrijwillig gegeven toestemming.

   2. Overdracht naar een derde land

    Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan Mixpanel-servers in de VS en daar worden opgeslagen en verder verwerkt, hebben wij met Mixpanel de standaardclausules voor gegevensbescherming gesloten die door de EU-Commissie zijn goedgekeurd en die de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS in individuele gevallen toestaan.

   3. Herroepingsrecht

    U heeft het recht de toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen via de cookie-instellingen in de voettekst van de website. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

  2. Google Maps

   1. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

    Op onze website gebruiken we de kaartendienst Google Maps van de provider Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De integratie van Google Maps dient om ons laadnetwerk en de beschikbaarheid van de afzonderlijke laadpalen grafisch weer te geven op een kaart.


    Om Google Maps op onze website te gebruiken, wordt uw IP-adres naar Google verzonden. Voor een uniforme presentatie gebruikt Google de lettertypen van Google Fonts, die worden geïntegreerd wanneer Google Maps wordt opgeroepen om tekst weer te geven.


    De rechtsgrondslag voor de integratie van Google Maps op onze website is ons legitieme belang bij het gemakkelijk vinden van de laadpalen in ons laadnetwerk en bij een grafische weergave van de respectieve beschikbaarheid van de laadpalen. In bepaalde gevallen wordt de verwerking ook uitgevoerd voor de uitvoering van het contract met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

   2. Overdracht naar een derde land

    Voor zover persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS en daar worden opgeslagen en verder verwerkt, heeft Google met Google LLC de door de EU-Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming gesloten, die de doorgifte van persoonlijke gegevens naar de VS in afzonderlijke gevallen toestaan.

   3. Recht van bezwaar

    U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het bovenstaande adres.

  3. Zendesk

   1. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

    Op onze website gebruiken we Zendesk, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc, 989 Market Street, San Francisco, CA 94102, VS. Het doel van het gebruik van Zendesk is om antwoorden te geven op de meest voorkomende vragen die klanten en geïnteresseerden hebben over onze diensten en om snel en efficiënt te reageren op uw vragen.


    De rechtsgrondslag voor het gebruik van Zendesk op onze website is ons legitieme belang om gebruikers op een intuïtieve en doorzoekbare manier antwoorden te geven op regelmatig gestelde vragen met betrekking tot onze diensten en om vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

   2. Overdracht naar een derde land

    Voor zover persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan servers van Zendesk Inc. in de VS en daar worden opgeslagen en verder verwerkt, hebben we met Zendesk Inc. door de EU-Commissie goedgekeurde standaardclausules voor gegevensbescherming gesloten die de doorgifte van persoonlijke gegevens naar de VS in individuele gevallen toestaan.

   3. Recht van bezwaar

    U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het bovenstaande adres.

  4. LinkedIn Insight Tag

   1. Doel en rechtsgrondslag van gegevensverwerking

    Op onze website gebruiken we de LinkedIn Insight Tag van de provider LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna 'LinkedIn'). De LinkedIn Insight Tag is geïntegreerd voor het evalueren van campagnes, het bijhouden van conversies en het retargeten van onze websitebezoekers.


    Voor dit doel verwerkt de LinkedIn Insight Tag met name de volgende persoonsgegevens:    • URL of referrer-URL;

    • IP-adres;

    • Apparaat- en browsereigenschappen (User Agent)

    • Tijdstempel.


    IP-adressen worden verkort of gehasht door LinkedIn wanneer ze gebruikt worden om leden te bereiken op verschillende apparaten.


    De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van LinkedIn Insight Tag is uw vrijwillig gegeven toestemming.

   2. Overdracht naar een derde land

    Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan LinkedIn servers in de VS en daar worden opgeslagen en verder verwerkt, heeft LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland met de LinkedIn-bedrijven die in de VS gevestigd zijn de standaard gegevensbeschermingsclausules die door de EU Commissie zijn goedgekeurd, afgesloten, die de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS in individuele gevallen toestaan.

   3. Duur van gegevensopslag

    Als u lid bent van LinkedIn, zegt LinkedIn dat de directe identificatoren binnen zeven dagen worden verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660.

   4. Herroepingsrecht

    U heeft het recht de toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen via de cookie-instellingen in de voettekst van de website. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

  5. Facebook Pixel

   1. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

    Onze website maakt gebruik van de webanalyseservice 'Facebook Pixel' van Meta Platforms Ireland Ltd ('Meta'). Door de integratie van Facebook Pixel op onze website kunnen we onze reclamemaatregelen ('Facebook Ads') tonen aan gebruikers van onze website en het sociale netwerk Facebook en het succes meten en evalueren ('Conversion Tracking'). Deze verbinding tussen Facebook en onze website wordt technisch gemaakt via Facebook Pixel. Bovendien kunt u met behulp van de verzamelde gegevens op uw Facebook- of Instagram-account interessegerelateerde advertenties over onze aanbiedingen te zien krijgen (retargeting).


    De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van de Facebook Pixel is uw vrijwillig gegeven toestemming.

   2. Verantwoordelijkheden

    Facebook Pixel is een van de zakelijke tools van Facebook. In het kader van de verwerking van persoonsgegevens door Facebook Business Tools moeten verschillende verantwoordelijkheden worden onderscheiden:

    1. Eigen verantwoordelijkheid van Digital Charging Solutions met Meta als verwerker

     Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie in Business Toolgegevens voor het leveren van matching-, meet- en analysediensten, is Digital Charging Solutions de verantwoordelijke en de metaverwerker in de zin van de AVG. Ten behoeve van de in opdracht gegeven verwerking zijn Digital Charging Solutions en Meta de voorwaarden voor gegevensverwerking overeengekomen in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden voor Business-Tools.


     De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Digital Charging Solutions in dit verband is uw vrijwillig gegeven toestemming.

    2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van Digital Charging Solutions en Meta

     Met betrekking tot de verwerking van evenementgegevens in verband met Facebook-bedrijfstools die zijn geïntegreerd op de websites en apps van Digital Charging Solutions, zijn Digital Charging Solutions en Meta gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van art. 26 AVG. Gedeelde verantwoordelijkheid omvat het verzamelen van persoonlijke gegevens via de businesstools van Facebook en de daaropvolgende overdracht aan Meta voor gebruik bij het targeten van advertenties of het leveren van commerciële en transactieberichten. In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid worden met name de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Meta:     • HTTP-headerinformatie zoals Informatie over de gebruikte webbrowser of app (bv. user-agent, taalinstelling landspecifiek/taal)

     • Informatie over standaard/optionele gebeurtenissen zoals 'paginaweergave' of 'app-installatie', andere objecteigenschappen en knoppen waarop wordt geklikt door bezoekers van de website, in elk geval volgens de configuratie van de businesstool

     • Online identificatiemiddelen zoals IP-adressen en, indien verstrekt, FB-gerelateerde identifiers of apparaat-ID's (zoals advertentie-ID's van mobiele besturingssystemen) en informatie over de status van het uitschakelen/beperken van advertentietracering


     De verwerking van persoonsgegevens onder gedeelde verantwoordelijkheid is onderworpen aan de toevoeging voor verantwoordelijken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden voor Business Tools. In overeenstemming met de toevoeging voor verantwoordelijken is Meta een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. De informatie die vereist is volgens art. 13 lid 1 lit. a) en b) AVG beschikbaar in Meta's gegevensbeleid op www.facebook.com/about/privacy. Het gebruik van Meta's producten en de doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens worden verzameld en doorgegeven, zijn in overeenstemming met de respectieve productvoorwaarden. Meer informatie over de manier waarop Meta persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag waarop Meta zich baseert en informatie over de rechten van betrokkenen die tegen Meta kunnen worden ingeroepen, is beschikbaar in het gegevensbeleid op www.facebook.com/about/privacy.


     De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Digital Charging Solutions in dit verband is uw vrijwillig gegeven toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door Meta is te vinden in het gegevensbeleid van Meta, dat beschikbaar is op www.facebook.com/about/privacy.

    3. Eigen verantwoordelijkheid voor Digitale Charging Solutions en Meta

     Voor elke verdere verwerking van persoonsgegevens door Facebook Pixel die niet onder de bovengenoemde categorieën valt, zijn Digital Charging Solutions en Meta onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van art. 4 Nr. 7 AVG.


     De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Digital Charging Solutions in dit verband is uw vrijwillig gegeven toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door Meta is te vinden in het gegevensbeleid van Meta, dat beschikbaar is op www.facebook.com/about/privacy.

   3. Herroepingsrecht

    U heeft het recht de toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen via de cookie-instellingen in de voettekst van de website. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

   4. Informatie over gegevensverwerking door Meta

    Meer informatie over gegevensverwerking door Meta is beschikbaar op Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS; gegevensbeleid: www.facebook.com/about/privacy.

  6. Andere onderaannemers en gegevensoverdracht naar derde landen

   In individuele gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-diensten, logistiek, telecommunicatie, consulting en verkoop en marketing. Deze kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, d.w.z. in derde landen. Sommige derde landen zijn door de Europese Commissie door middel van adequaatheidsbesluiten gecertificeerd als landen met een gegevensbescherming die vergelijkbaar is met de EER-norm. In andere derde landen waarnaar persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven, kan er echter geen sprake zijn van een uniform hoog niveau van gegevensbescherming door het ontbreken van wettelijke voorschriften. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat de gegevensbescherming voldoende is gewaarborgd. Dit is mogelijk via bindende bedrijfsregels, standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, certificaten of erkende gedragscodes. Bovendien is de doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gebaseerd op uw toestemming conform art. 49 (1) zin 1 lit. a) AVG, op voorwaarde dat u deze toestemming vooraf hebt gegeven. Neem contact met ons op als u hier meer informatie over wilt.

[Stand: juni 2023]